środa, 30 / listopad / 2022r.
                 
HOME
O NAS...
WARUNKI
PORADY
LINKI
KALENDARIUM
GALERIA
MAPA
KONTAKT
 | 
Oczarjk na Facebooku


Menu

Szukaj

naz polska data
naz łacińska cena

REKLAMA
reklama


PORADY OGRODNICZE -> WSZYSTKO O RÓŻANECZNIKACH -> Uprawa i pielęgnacja rododendronów i azalii « wstecz


Cena: 0.00 zł/szt

Uprawa i pielęgnacja rododendronów i azalii  -  rhododendron


azalie_rododendrony_uprawa
PORADY - AZALIE - RODODENDRONY
Uprawa i piel�gnacja azalii wielkokwiatowych i japo�skich.

���Okre�lenia azalie i azalie japo�skie obowi�zuj� jedynie w mowie potocznej i okre�la si� nimi krzewy nale��ce do rodzaju Rhododendron, kt�ry to jest przedstawicielem rodziny wrzosowatych. Najwa�niejsz� wsp�ln� cech� gatunk�w tej rodziny jest to, �e wymagaj� one kwa�nego pod�o�a (pH 3,5-4,5).

���Azalie to ta grupa ro�lin, kt�re zrzucaj� li�cie na zim� i dzi�ki temu znacznie lepiej znosz� mrozy i wiosenne przymrozki.
���Wsp�czesne odmiany azalii wielkokwiatowych s� krzy��wkami azalii pontyjskiej z wieloma gatunkami p�nocnoameryka�skimi. Charakteryzuje je ogromna r�norodno�� i mnogo�� odmian. Podstawowe barwy to: bia�a, ��ta, pomara�czowa, czerwona i r�owa oraz wiele odcieni po�rednich.
���Kwitnienie pojedynczego krzewu trwa zwykle 2-3 tygodnie. Najlepsze efekty daje zestawienie kolekcji odmian o r�nej porze kwitnienia, pozwala to zaprojektowa� ogr�d kwitn�cy od kwietnia do po�owy lipca. W pa�dzierniku li�cie azalii przybieraj� przepi�kne barwy jesieni od ��tej, poprzez pomara�czow� do purpurowej.
���Krzewy zimuj� bardzo dobrze bez okrywania, cho� czasami przy bardzo ostrej zimie mog� nadmarza� p�ki kwiatowe.
���Azalie s� krzewami wolno rosn�cymi. Dziesi�cioletnie egzemplarze (w�zale�no�ci od odmiany) osi�gaj� oko�o 1,5 m wysoko�ci i �rednicy.

���Azalie japo�skie to, zwyczajowo nazywane, niskie zimozielone lub p�zimozielone krzewy, kt�rych wysoko�� zazwyczaj nie przekracza 100 cm. Tworz� one pi�kne kobierce o kwiatach w wielu odcieniach r�u, czerwieni, fioletu oraz bia�ych. Obfito�� i r�norodno�� kolorystyczna kwiat�w sprawia, i� s� one doskona�ym uzupe�nieniem grup azalii wielkokwiatowych oraz niezb�dnym elementem ogrod�w japo�skich i wrzosowych, a tak�e kompozycji z niskich i�kar�owych iglak�w.

ZASTOSOWANIE AZALII I RODODENDRON�W

���Mo�liwo�ci zastosowania azalii w ogrodzie jest bardzo wiele. Mog� rosn�� w�pe�nym s�o�cu, jak i w p�cieniu. Azalie i azalie japo�skie bardzo dobrze komponuj� si� w wielobarwnych grupach - im wi�kszych tym robi�cych wi�ksze wra�enie. Bardzo dobrze prezentuj� si� maj�c za t�o du�e grupy drzew i�krzew�w iglastych.
Przed krzewami azalii powinny by� posadzone niskie krzewy iglaste, �rednie byliny, czy te� inne ro�liny wrzosowate np. wrzosy b�d� wrzo�ce. Idealnym stanowiskiem dla wielobarwnych grup azalii s� brzegi zbiornik�w wodnych. Odbicie krzew�w w tafli wody zwielokrotnia efekt i tworzy idylliczny nastr�j.
���W oczach projektant�w azalie s� nie do zast�pienia, a praktyka dowiod�a, �e mo�na je sadzi� nawet w skrzyniach, donicach na tarasach i balkonach.

SADZENIE AZALII I RODODENDRON�W

���Azalie nie nale�� do ro�lin uci��liwych i trudnych w uprawie.
���Warunkiem powodzenia i pe�nej satysfakcji jest wyb�r w�a�ciwego stanowiska oraz przygotowanie gleby.
���Azalie mo�na sadzi� zar�wno na stanowiskach s�onecznych jak i�p�cienistych, najlepiej w miejscach os�oni�tych od mro�nych wiatr�w, w�otoczeniu wy�szych ro�lin.

PRZYGOTOWANIE GLEBY

���Wszystkie ro�liny wrzosowate, do kt�rych nale�� tak�e omawiane przez nas gatunki, wymagaj� gleby kwa�nej i przepuszczalnej. Najcz�ciej takiej w�naszym ogrodzie nie mamy, a wi�c musimy zatroszczy� si� o to, by stworzy� tym ro�linom optymalne warunki wzrostu.
W praktyce robimy to kopi�c do�ki w miejscu gdzie chcemy azalie posadzi�, i�tak dla azalii wielkokwiatowej do�ek taki powinien mie� �rednic� oko�o 70-80 cm i 30-40 cm g��boko�ci, a dla azalii japo�skiej odpowiednio 40-50 i 25-30 cm.
���Je�eli gleba jest zbyt ci�ka i mo�e wyst�pi� ryzyko gromadzenia si� wody, nale�y do�ki te jeszcze pog��bi� i zdrenowa�. Do tego celu mo�e by� u�yty �wir, keramzyt czy np. pot�uczone, stare gliniane doniczki. W tak przygotowane do�ki wsypujemy kwa�nego torfu wymieszanego z dotychczasowym pod�o�em w proporcji zale�nej od jego dotychczasowej kwasowo�ci. Po wymieszaniu kwasowo�� otrzymanego pod�o�a nie powinna przekracza� pH 4,5 - 5.

TECHNIKA SADZENIA AZALII I RODODENDRON�W

���Ro�lina zanim trafi na miejsce sta�e, musi by� bardzo dobrze podlana. Je�eli jest to mo�liwe pojemnik z ro�lin� nale�y umie�ci� na kilkana�cie minut w naczyniu z wod�. Kiedy zakupiona przez nas ro�lina ma bardzo mocno przero�ni�t� bry�� korzeniow�, nale�y j� przed posadzeniem lekko rozlu�ni� (porozrywa�). Zapewni to �atwiejsze przenikanie wody.
Przy "sfilcowanych" korzeniach woda zamiast by� pobierana �atwo sp�ywa po bryle korzeniowej, co cz�sto prowadzi do usychania azalii.
���Ro�lin� sadzimy w przygotowanym miejscu tak, by powierzchnia bry�y korzeniowej znalaz�a si� 3-5 cm poni�ej poziomu gruntu. Dobrym sposobem jest po posadzeniu nie ugniatanie ziemi a bardzo obfite jej podlanie, co spowoduje, �e ziemia sama osiada dobrze obciskaj�c bry�� korzeniow�. Po posadzeniu wok� ro�liny nale�y usypa� z ziemi tzw. mis�, kt�ra b�dzie zatrzymywa�a wod�.
���Jako �e wszystkie wrzosowate maj� p�ytki system korzeniowy dobrze jest ca�o�� powierzchni wy�ci�kowa� kor� drzew iglastych. Zabieg ten ograniczy wzrost chwast�w i�zmniejszy wysychanie pod�o�a, podwy�szy jego temperatur� (zw�aszcza zim�) oraz stopniowo je zakwasi.

���Od tego, jak szybko chcemy osi�gn�� efekt zwartej grupy ro�lin zale�y g�sto�� sadzenia. W przypadku azalii odst�py powinny wynosi� 1-1,5 m, a w przypadku azalii japo�skich 0,5- 0,7 m. Mo�na posadzi� ro�liny g�ciej, aby szybciej osi�gn�� po��dany efekt. W p�niejszych latach ro�liny rosn�ce zbyt g�sto mo�na rozsadzi�. Wszystkie azalie bardzo dobrze znosz� przesadzanie. Trzeba pami�ta�, �e im wi�cej ro�lin w grupie, im wi�ksza plama, tym efekt jest wi�kszy i pi�kniejszy!

PODLEWANIE

���Azalie i azalie japo�skie bardzo nie lubi� nadmiaru wilgoci. Nadmiar wody mo�e by� przyczyn� zagniwania systemu korzeniowego. Azalie, zw�aszcza azalie japo�skie, wymagaj� stale wilgotnego pod�o�a i o ile naturalne opady nam tego nie zapewni�, musimy ro�liny podlewa� - najlepiej mi�kk� wod� ze stawu lub deszcz�wk�. Zabieg najlepiej wykonywa� wcze�nie rano lub wieczorem.

CI�CIE

���Omawiane ro�liny ci�cia nie wymagaj�. Do zabieg�w piel�gnacyjnych nale�y usuwanie uszkodzonych lub pora�onych przez choroby czy szkodniki p�d�w. W przypadku azalii wielkokwiatowych zaleca si� wy�amywanie przekwitni�tych kwiatostan�w, co bardzo korzystnie wp�ywa na przysz�oroczne kwitnienie.

NAWO�ENIE

���Ro�liny uprawiane w szk�kach zawieraj� w pod�o�u dawk� nawozu o�spowolnionym dzia�aniu, wi�c nie ma konieczno�ci stosowania dodatkowych nawoz�w po posadzeniu ro�liny na miejsce sta�e. Jednak z uwagi na specyfik� produkcji, w pewnych warunkach w szk�ce, nawozy mog�y by� dostarczone ro�linie dolistnie i w takich okoliczno�ciach nale�y zapyta� podczas dokonywania zakup�w jaki naw�z, w jakich dawkach i kiedy zastosowa�.
���W drugim i kolejnych latach po posadzeniu zaleca si� stosowanie nawoz�w organicznych lub nawoz�w o spowolnionym dzia�aniu (typu OSMOCOTE) przeznaczonych dla ro�lin kwa�nolubnych. Wszystkie niezb�dne informacje dotycz�ce nawo�enia znajduj� si� na opakowaniu, jednak nale�y pami�ta�, i��azalie �le reaguj� na wysokie st�enia nawoz�w i lepiej jest poda� ro�linie za ma�o ni� za du�o nawozu.
���Ostatnim wa�nym zabiegiem jest przygotowanie ro�lin do spoczynku zimowego. Zasadniczo azalie doskonale znosz� niskie temperatury zim�, lecz je�li brakuje pokrywy �nie�nej a wyst�puj� du�e mrozy zaleca si� okrywanie krzew�w (g��wnie azalii japo�skich) ga��zkami drzew iglastych lub podw�jn� warstw� ogrodniczej tkaniny cieniuj�cej.

OCHRONA

���Pomimo tego, �e azalie s� "najzdrowszymi" ro�linami spo�r�d przedstawicieli rodziny wrzosowatych, nale�y jednak zwraca� uwag� na ewentualne zagro�enia ze strony szkodnik�w i chor�b ro�lin.
���Najcz�ciej spotykanym szkodnikiem na krzewach azalii jest opuchlak truskawkowiec. Ten niewielki chrz�szcz wygryza zatokowe w�ery na li�ciach. Wi�ksze jednak szkody czyni jego larwa, kt�ra �eruj�c na korzeniach i szyjce korzeniowej doprowadza niejednokrotnie do obumierania ca�ej ro�liny.
Po zauwa�eniu pierwszych w�er�w, co ma miejsce najcz�ciej z ko�cem maja, ro�liny nale�y trzykrotnie opryska� (co 7-10 dni) preparatem Fastac lub Decis lub innym u�ywanym do zwalczania np. stonki ziemniaczanej. Mo�na tak�e zastosowa� biologiczn� metod� zwalczania preparatem nicieniowym Larvanem.
���Do najcz�ciej spotykanych chor�b niszcz�cych p�dy i li�cie azalii jest m�czniak prawdziwy azalii.
M�czniak jest choroba grzybow� pojawiaj�c� si� w postaci bia�ego, m�czystego nalotu zwykle od lipca do jesieni. Aby ograniczy� �r�d�o infekcji nale�y usuwa� i pali� wszystkie opadaj�ce li�cie, a po zauwa�eniu pierwszych objaw�w nale�y zastosowa� oprysk jednym z preparat�w: Score 250 EC, Discus 500 WG, Nimrod 250 EC, Saprol 190 EC lub preparatami biologicznymi : Biosept 33 SL lub Bioczos BR.
���Zagadnienia zwi�zane z ochron� wymagaj� szerszej wiedzy. Zalecamy skorzystanie z fachowej literatury lub pomocy ekspert�w.


NA FOTOGRAFII

Kalendarz ogrodniczy na rok 2017« wstecz   

REKLAMA
reklama google

POLECAMY!

KONTAKT
[email protected]
GG: 42335517
Skype: oczarjk
do 15-ej: 604-197-556,
po 15-ej: 692-474-891,

Jeśli chcesz sprawdzić czy Twoja przesyłka została wysłana zadzwoń (najlepiej po południu ok. godz. 16-19-ej) na nr tel.: 604-197-556

OSTATNIO DODANE

POGODA NA DZIŚ


REKLAMA WP
reklama_wp


© oczarjk.pl RÓŻE PNĄCE  | RODODENDRONY  | POWOJNIKI  | NARZĘDZIA OGRODNICZE  | programowanie stron
 

krzewy liściaste | BORÓWKI | rododendrony Wielkokwiatowe | Nasiona warzywa | Kwiaty domowe | Nasiona iglaste krajowe | DRZEWA LIŚCIASTE | Z ciekawym efektem | Nasiona warzywa | Nasiona kwiaty | osoby prywatne | ŻURAWINY | Nasiona iglaste zagraniczne | rododendrony Królewskie | DRZEWA LIŚCIASTE | Wyjątkowe warzywa i owoce | Nasiona zaprawiane | Nasiona drzewa i krzewy | Ozdobne byliny i kwiaty | rododendrony Jakuszimańskie | Warzywa otoczkowane | Nasiona liściaste zagraniczne | Rzadkie zioła i przyprawy | IGLAKI | rododendrony Williamsianum | Warzywa na taśmie | Nasiona liściaste krajowe | Egzotyczne pnącza | JEŻYNY | rododendrony Repens | Nasiona na kiełki | Nasiona zagraniczne | KRZEWY LIŚCIASTE | Niespotykane krzewy i drzewa | WINOROŚL | Zioła szerokie torebki | rododendrony Czeskie | Nasiona zioła | KRZEWY OWOCOWE | Nasiona na poplon | Zioła wąskie torebki | Nasiona egzotyczne | rododendrony Fińskie | PNĄCZA | Nasiona iglaków | Ogrodowa apteka | rododendrony ELITA | Nasiona drzew liściastych | Nasiona kwiatów | rododendrony KISS | RODODENDRONY AZALIE | Nasiona krzewów ozdobnych | Nasiona miododajne | rododendrony Kolekcja Muzyczna | RÓŻE | rododendrony Miniaturowe | Nasiona roślin miododajnych | Nasiona traw | rododendrony DUŻE 15L i 30L | Nasiona palm | Nasiona łąka kwiatowa | róże wielkokwiatowe | rododendrony WIELKIE 50L | Nasiona roślin wodnych | rododendrony PALIK | CEBULE WIOSENNE | róże pnące | azalie Wielkokwiatowe | azalie Japońskie | NASIONA CIEKAWYCH ROŚLIN | NASIONA PNOS | NASIONA TRAWY | róże miniaturowe | NASIONA ROLTICO | NASIONA ABEZA | WSZYSTKO O RÓŻACH | NASIONA POLAN | NASIONA FLORPAK | WSZYSTKO O RÓŻANECZNIKACH | NASIONA TORAF | WSZYSTKO O TRAWACH | NASIONA PLANT WORLD | NASIONA FOREST | WSZYSTKO O BYLINACH | PORADY O BORÓWKACH | róże jadalne | KWIATY DOMOWE | PORADY OGRODNICZE | ROŚLINY CYTRUSOWE | ROK W OGRODZIE | CISY | ZDROWA ŻURAWINA | WSZYSTKO O CEBULOWYCH | Irysy | Magnolie | TRUSKAWKI POZIOMKI | WSZYSTKO O ZIOŁACH | Pnącza różne | Powojniki wielkokwiatowe wczesne | CHOROBY I SZKODNIKI | TRAWY OZDOBNE | PAPROCIE | ZDROWA ??WIDO??LIWA | Cytryny | rwrwrsg | Nasiona trawy | Nasiona abeza | Wyjątkowe byliny | Niespotykane krzewy i drzewa | Nasiona warzyw | Nasiona warzyw BIO | Kwiaty byliny | Rośliny miododajne | Warzywa na taśmie | Kwiaty i zioła na taśmie | Nasiona na kiełki | Nasiona BIO na kiełki | Nasiona na poplon | Nasiona trawy | Nasiona zioła | Nasiona egzotyczne |

//reklama wp.pl adkontekst